Szukamy pracowników na magazyn (m/f/d) w Bad Fallingbostel

  • Vollzeit
  • Bad Fallingbostel
  • Kategorie: pra­cow­ni­ków na maga­zyn, Mitarbeiter für das Lager

Personal Service PSH Verden GmbH

Dla nas­ze­go kli­en­ta w Bad Fallingbostel szu­ka­my pra­cow­ni­ków na maga­zyn (m/f/d).

Twoje zada­nia:
— Pakowanie towarów

Twój pro­fil:
— Motywacja i spraw­ność fizyczna
— Zdolność do pra­cy w zespole
— Samochód i pra­wo jazdy są zale­tą, ale nie są rów­nież obowiązkowe

My to oferujemy:
— umowę o pracę na czas nieokreś­l­o­ny, ponie­waż bez­pie­c­zeńst­wo to miłe uczucie.
— do 80% two­je­go wyna­grodze­nia w bieżą­cym miesiącu
— zawsze świeżo zapar­zoną filiżan­kę kawy lub zim­ny napój
— bez­pie­cz­ne i ter­mi­no­we płat­ności zgod­nie z ukła­dem zbio­ro­wym pra­cy iGZ
— szyb­ki kon­takt z nami o WhatsApp 01520 9305868
— Kto nie lubi być chwa­l­o­ny? Z nami jes­teś cen­ionym kole­gą, a nie numerem

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an jobs@psh-verden.de