• Vollzeit
  • Emsdetten

Dla nas­ze­go kli­en­ta w Telgte szu­ka­my pra­cow­ni­ków na maga­zyn (m/f/d).

Twoje zada­nia:
— zesta­wiać towarów za pomocą skanera
— Pakowanie towarów i

Twój pro­fil:
— Gotowość do pra­cy zmi­a­no­wej powin­na być dost­ęp­na (wczes­na i póź­na zmiana)
— Podstawowa wied­za o EDP
— Zdolność do pra­cy w zespole
— Samochód i pra­wo jazdy są zale­tą, ale nie są rów­nież obowiązkowe

My ofe­ru­je­my:
— umowę o pracę na czas nieokreś­l­o­ny, ponie­waż bez­pie­c­zeńst­wo to miłe uczucie.
— do 80% two­je­go wyna­grodze­nia w bieżą­cym miesiącu
— zawsze świeżo zapar­zoną filiżan­kę kawy lub zim­ny napój
— bez­pie­cz­ne i ter­mi­no­we płat­ności zgod­nie z ukła­dem zbio­ro­wym pra­cy iGZ
— szyb­ki kon­takt z nami o WhatsApp 01520 9308961
— Kto nie lubi być chwa­l­o­ny? Z nami jes­teś cen­ionym kole­gą, a nie numerem

Brzmi cie­ka­wie? skon­tak­tuj się z nami, i poroz­ma­wia­my o twoich możliwościach.

Personal Service
Friedrichstr.1
48282 Emsdetten

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an info@psh-emsdetten.de