Operatori pentru mașini și sisteme (gn)

  • Vollzeit
  • Melle
  • Kategorie: Maschinen- und Anlagenführer

Personal Service PSH Melle

TU (gn) VA PRIMI UN BONUS DE PORNIRE DE 250 € DUPĂ O AFILIERE DE OPT SĂPTĂMÂNI!

Pentru cli­enții noș­tri din mel­le și din jurul ei vă cău­tăm ca Operatori pen­tru mași­ni și sis­te­me (gn).

Profilul tău:
— Un trai­ning finalizat
— Permis de con­du­ce­re cla­sa B dorit
— Muncă independentă

Vă ofe­rim:
— un anga­ja­ment pe ter­men lung față de com­pa­niile noast­re client
— un con­tract de mun­ca pe dura­ta nedeterminata
— Bonusuri de săr­bă­to­ri și Crăciun
— Plata con­form con­trac­tu­lui colec­tiv iGZ/DGB
— Tarif
— posi­bi­li­ta­tea unei pla­ti sap­tamana­le in avans

Um sich für die­sen Job zu bewer­ben, sen­de dei­ne Unterlagen per E‑Mail an s.steinert@psh-melle.de